«Οδηγός» των αντιτετραδίων σε μορφή «excel»

Το αρχείο αυτό περιέχει πληροφορίες σχετικές: 

α) με το χρόνο έκδοσης ενός-εκάστου τεύχους των Αντιτετραδίων

β) με τα άρθρα που αυτό εμπεριέχει

γ) με την έκταση των άρθρων

δ) με τους συντάκτες τους, και

ε) με το περιεχόμενο των άρθρων.

DownloadDownload